Header ad
Header ad

آب های موجود درطبیعت

آب های موجود درطبیعت

ارسالی: سما

درحدودد ¾ حصه سطح زمین را آب احتوا می نماید که مقدارآن  ۴۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ کیلومترمکعب آب تخمین گردیده است . در طبیعت دونوع منبع آب موجود است، که یکی آن منآبع آب های سطحی (Surface water resources) ودیگرآن منآبع آب های زیرزمینی(Groundwater resources)میباشد، آب های اتمسفیر نیزبه مقدارکم در طبیعت موجوداست.فیصدی آب شوردر ابحار %۹۷ بوده در حالیکه فیصدی آبهایشیرین در کره زمین ,صرف%۳ میباشد.

فیصدی مقدار آبهای شور %۹۷ و فیصدی آبهای شیرین%۳در طبیعت ،که از جمله %۳آبهایشیرین ،صرف %۰٫۹ ان در آبهای زیرزمینی ویخچال ها ،%۲ انرا آبهای دریاها،جبه زارها وآبهای ایستاده تشکیل میدهد.

اگر برآمد گی قاره ها وفرورفتگی ابحار درکره زمین موجود نمی بود، آب موجود د رکره زمین تمام سطح کره زمین را می پوشانید . درحال حاضر%۷۰,۸ سطح زمین را اقیانوس ها وابحاراشغال کرده است از مجموع ۵۱۰ ملیون کیلومترمربع سطح زمین ، مقدار۳۶۱ ملیون کیلومترمربع سطح زمین را آب پوشانده است.
مجموع تقریبی تمام آب کره زمین ۱ ۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ کیلومترمکعب آب بوده که د ر سطح وسیع زمین گسترش دارد.
یخ های قطب ویخ های نقاط بلند زمین ( آب به حالت جامد) تقریباً ۱۸ ملیون کیلومترمکعب است.
رود خانه ها وبحیره های کوچک ۰,۲۵ ملیون کیلومترمکعب آب شرین رادارا است. آب زیرزمینی شوروشیرین جمعاً مساوی ۰,۲۵ملیون کیلومترمکعب آبمیباشد.
انسان ها برای رفع نیازمندی خویش صرف قسمت اعظم آب نوع طبیعی را استفاده منماید، اما مالیکول های وغیره نیزوجود دارد که آب سنگین راتشکیل میدهد و از جمله ی آب های سنگین به شمارر فته ، ۰٫۰۲% ، آبها را تشکیل میدهد.

مطالب مرتبط

34 نظر

  1. نظر شما در انتظار تایید است.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *