Header ad
Header ad

ارزش و جایگاه انسان در کاینات

ارزش و جایگاه انسان در کاینات

ارسال کننده: محمد حسین رحیمی

ارزش وجایگاۀ انسان درکاینات
«ولقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البروالبحرورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا»اسرا: ۷
ترجمه:و محققا که ما فرزندان آدم را بسیارگرامی داشتیم وآنهارا دربر(خشکه) بحرسوارکردیم وآنهارا ازهرغذای لذیذ و‍پاکیزه روزی دادیم وآنها را بربسیاری ازمخلوقات خود برتری وفضیلت بخشیدیم.
خداوند متعال دراین آیت متبرکه،گرامی داشت وبرتری بنی آدم را برسایرمخلوقات بیان فرموده وبرخی ازنعمت های بیشمارش را که برای انسان ارزانی داشته یاد میکند.
خداوند انسان رابا قوه‌‌‌ٔ نطق وبیان، نیروی عقل، علم وتوازن وزیبای جسم وصورت بردیگرمخلوقات روی زمین؛مانند جن وحیوانات برتری داده است.مفسرین کرام، فرستادن ‍‍‍‍‍رسولان الهی رابرای رهنمای وهدایت انسان ازنمونه های گرامی داشت وتکریم انسان درنزد خداوندج ذکرکرده اند و در بعضی ازتفاسیرآگاهی وتوانایی انسان برخط ونوشتن ازمظاهربرتری وتکریم بنی آدم بشمار رفته است. آنچه را مفسرین ازمظاهرفضیلت وبرتری انسان ذکرکرده اند فقط از باب مثال و نمونه میباشد، ورنه مظاهر این تکریم وبرتری چنان زیاد است که درحصروشمارنمی گنجد.
باید دانست که تکریم الهی ذکرشده درآیهٔ مبارکه، همه بنی نوع انسان را دربرمیگیرد وبرای گروه ویامردم خاصی نمیباشد. زیرا درآیهٔ کریمه، لفظ «بنی آدم» مطلق ذکرشده ونوع انسان؛اعم ازمرد وزن راشامل میگردد.
دراین آیهٔ کریمه وسایرنصوص قرآن وسنت، به ارتباط انسان و حقوق انسانی او دیده میشود که اسلام به حیث آخرین دین خداوندی ونظام وقانون جاویدان وهمه جانبه برای انسان؛ دروقت وزمانی تکریم وگرامی داشت بنی آدم را اعلام نموده وحقوق اورا ازتعرض وتجاوزمحفوظ ومصون دانسته است که انسان بیچاره درچنگال بدترین انواع ظلم، تجاوز و اسارت بسربرده و در بسا حالات با اوهمانند حیوان و بلکه بدترازحیوان برخورد میشد. در چنین روزگاری نه ازحقوق بشر واعلامیهٔ جهانی آن خبری بود ونه هم قانون ونهادی برای حمایت از حقوق بشر وجود داشت.
برخی ازنمونه های گرامیداشت وبرتری بنی آدم؛ را که خداوند برای بشرارزانی فرموده قرارذیل است:
۱-توازن وزیبایی شکل وصورت
۲-زمین ؛مسخرانسان است
۳-تسخیربحرها
۴-روزی پاکیزه
۵-فضیلت وبرتری برمخلوقات

مطالب مرتبط