Header ad
Header ad

انتظارات معلم

انتظارات معلم

ارسالی: یوسف

انتظاراتی که معلم از توانایی های دانش آموزان دارد چگونگی پشرفت آنها درمدرسه تاثیر نی گذارد. معلمان
کودکان ونوجوانانی که ازآنان انتظارات بیشتری دارند رفتار متفاوتی دارند.اول اینکه رفتار شان دوستانه تر
است وبیشتر به آنان لتخند می زنند واحساسات مثبت نشان می دهند. دوم اینکه معلم وقتی که می بیند دانش آموزای که ازاوانتظارات زیادی دارد شکست می خورد سوالش را دوباره تکرار می کند ویا کمکهایی به او
می کند تا جواب درست بدهد. معمولا این کار را درمورد دانش آموزی که ازاو انتظارزیاد ندارد انجام نمی دهد سوم اینکه بعضی ازمعلمان با دانش آموزانی که انتظار موفقیت آنان می رود متقابل بر قرار می کنند.
بالا آخره چهارم این که معلم از طریق دادن پاداش یا افتخار کردن انتظارات خود را به دانش آموزان القا می کند. جای تعجب نیست که معلمان دانش آموزانی را که ازآنان انتظارات بیشتر دارند بیشتر تشویق می کنند.
این دسته ازدانش آموزان در مدرسه عملکرد بهتری دارند. وبیشتر پاداش می گیرند . بعضی ازمعلمان به دانش آموزانی که از آنان انتظارات کمی دارند کمتر پاداش می دهند حتی وقتی که پاسخ درست بدهند.
علاوه براین احتمالا از دانش آموزی که او انتظار کمتری دارند بیشترازدانش آموزی که از او انتظار بیشتر
دارند. انتقاد می کنند حتی وقتی که هر دو پاسخ نادرست بدهند.

مطالب مرتبط