Header ad
Header ad

بانوان در ننگرهار و قلعه نو مهارت های رهبری را فرا گرفتند

بانوان در ننگرهار و قلعه نو مهارت های رهبری را فرا گرفتند

به باور تیم برنامه های آموزشی مجله فانوس، بانوان در ولایت ها به برنامه های آموزشی بیشتر ضرورت دارند.
مجله فانوس با همکاری مرکز لینکین در باغ زنانۀ کابل، برنامۀ آموزشی مهارت های رهبری از طریق ویدیو کنفرانس را برای بانوان مرکز لینکین در ننگرهار و قلعه نو برگزار کرد.
به باور مجله فانوس، بانوان جوان در ولایت های کشور در حسرت آموزش، رفتن به دانشگاه و خود کفایی اقتصادی هستند و نهاد های مدنی و رسانه ها باید در این مسیر خطیر، حامی بانوان بمانند.
یکی از اشتراک کننده گان برنامه گفت: “برنامه های آموزشی و آگاهی دهی مجله فانوس برای توانمند سازی جوانان در کابل و و لایات گامی بسوی کار بنیادی برای نسل جوان است.”

مطالب مرتبط