Header ad
Header ad

برنامه آموزشی مدیریت زمان توسط مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

برنامه آموزشی مدیریت زمان توسط مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

به سلسله برنامه های آموزشی فانوس در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار مجلۀ فانوس برنامۀ را تحت عنوان مدیریت زمان که در برنامه های قبلی بیشتر مورد علاقمندی جوانان قرار گرفته بود، برای دانشجویان شهر کابل برگزار کرد. در این برنامه، جوانان دانشجو چگونگی مدیریت بهتر زمان را فرا گرفتند.

در این برنامۀ یک روزه ابتدا در مورد مدیریت زمان معلومات ارایه گردید و در ادامه، اشتراک کننده گان روی اهمیت و ارزش مدیریت زمان و در نظر گرفتن آن در زندگی روزمره تبادل نظر نمودند.

اشتراک کننده گان برنامه به این باور بودند که مدیریت زمان در زندگی شخصی و رسمی مهم و ارزشمند است. باید در نهاد خانواده به آن اهمیت داده شود تا از فرزندان ِ امروز ِ خانواده که جوانان ِ فردای جامعۀ هستند از آغازین سالهای زندگی به اهمیت ِ مدیریت خوب ِ وقت پی برده و وقت شناس تربیه شوند.

اشتراک کننده گان این برنامه با اظهار خورسندی و رضایت، خواهان همکاری با مجله فانوس شدند.

مجله فانوس برای برگزاری برنامه های بیشتر جهت توانمند سازی جوانان، انتظار نظریات و پیشنهادات شما می ماند.

یادآوری: برنامه های مجله فانوس فیس ندارند و در کابل و ولایات بطور رایگان برگزار می شوند. در صورتی که علاقمند اشتراک هستید، فورمۀ عضویت مجله را که در بالای صفحه فیسبوک مجله گذاشته شده است خانه پُری نموده و عضویت مجله را کسب کنید. اخذ عضویت نیز رایگان است.

مطالب مرتبط