Header ad
Header ad

تاریخ دایکندی

تاریخ دایکندی

ارسالی: سردار

. ۳ دایکــندی درگذشته یک واحد اداری به نــام ولســوالی دایکندی تحت اداره ولایــت ارزگان بود. مطابق تقسیمات اداری سال ۱۳۴۳ پیـــــش از آن دایکنـــــدی جزو حکومـــت کلان دایزنگی بود که مرکز آن ابتدآ در شکار آباد شهرستان بود و سپس به خوردک تخته و پنجاب انتقال کرد. از زمـــان عبـــدالرحمن خان به بعد چــــنین بوده است . اما پــــیش از آن تقسیمات اداری خاصی وجود نداشت. پیش از جنگ هــای عبدالرحـــمن با هزاره ها- کــه ارزگان حیثــیت پایـــتخت غـــــیر رسمی هــــزاره جات را داشت- دایکندی به آن ملـحق بود. قـلــعه های بــاشکوه نــــیلی. گـــیزاب و کـــجران مـــیراث معماری آن دوره هستند مـــیران وفـــیودالان هزاره از آن ها به عنوان سنــــگر ومرکـــز قـــدرت شــان اســتــفاده می کــردند. برج بارو های بلند. دروازه های مستــحکم وساخــتمان ویژه قــلعه های قدیمـــی بیان تاریخ چند صد ساله دایکندی وارزگان هـــــستند. در گذشته های دور دایکندی یکی ازدای های هزاره جا ت بود. یعـــنی یکی از ســـتون های اصلی قدرت و عـظــــت تاریخی هزاره ها به شمار می آمد. ازعصر تیموری به بعد دایکندی در نظــام فیـــودالی هـــزاره جا ت اهمیــــت خاصی داشته است. برخی از سران هزاه قسمت های عــمده هزاره جــات جنوب غــربی را از این جــا اداره می کـــرده اند. در زمان غزنوی ها و غوری ها نامی از دایکندی به صــورت مــنطقه یی واحــد نــــیامده است. اما در برخی از مناطق آثار برجسته یی وجود دارند که بیانگر قدمت تاریخی دایکندی میباشد. شــار مرغــک در منطــقه بغل کنــدو یک نمونه برجسته از تاریخ کهن دایکندی است. این منطقه شهرکی بوده است یا یــک دروازه اصـــلی ورودی که قســــمتی از راهرو آن سرپوشیده بوده است. دیوار های این شهرک تا هنوز به کــلی ویران نشده است . تاریخ دقـــیق ایجــاد و ویــرانی آن روشن نیست.

مطالب مرتبط