Header ad
Header ad
تمویل کننده گان

سپاس از حمایت تمویل کننده گان ما که کمک و همکاری شان مجله فانوس را قادر به اجراء برنامه های موفق در افغانستان و توانمند سازی جوانان از طریق رسانه ساخته است.


صندوق اعانه ملی برای دموکراسی (NED)

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY

بنیاد خصوصی غیر انتفاعی و متعهد به پرورش و تقویت نهادهای مردم سالاری در سرتاسر جهان است. این نهاد هر سال بیش از یک هزارکمک مالی برای حمایت از پروژه های گروه های غیر دولتی فعال در زمینه مردم سالاری در بیش از ۹۰ کشور جهان اعطا می کند. این نهاد از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۸۳ میلادی تاکنون در کلیه چالش های مردم سالاری در تمام دنیا حضور فعال داشته و به نهادی چند وجهی (پُردامنه) مبدل گردیده است که فعالیت ها و منابع آن زمینه ساز تبادل دانش و افکار میان فعالان، کارورزان و دانش ورزان مردم سالاری در سراسر جهان است.


جامعه باز افغانستان (OSA)

از منظر اجتماعي، جامعه باز قادر به فراهم آوري فضايي در جامعه است كه اين فضا، زمينه اي براي پیشرفت، ترقی، توسعه، آزادي، برابري، برادري، عدالت و همديگرپذيري را شكل خواهد داد و از آن جا كه خوداتكايي فرهنگي از مهم ترين و بنيادي ترين ويژه گي هاي جوامع باز است، در برابر هر تغيير و فراورده اي به صورت باز برخورد خواهد كرد و اين به معناي پذيرفتن نيست؛ بلكه به مفهوم سنجش فراورده ها و برخورد منطقي، آگاهانه و عقلاني در حوزه داشته هاي فرهنگي جوامع است. بر همین مبنا، موسسه جامعه باز خواهان تغییردر وضعيت حقوق بشري مردم افغانستان، انكشاف دموكراسي، تأمين عدالت، بهبود وضعيت جوانان، مشاركت سياسي زنان، رشد فرهنگ و هنر و همكاري رسانه ها در قبال ارزش دهي جامه باز مي باشد.


انترنیوز (Internews)

Home

نهاد بین المللی غیر انتفاعی است. این نهاد میکوشد رسانه های جهان توامندی این را حاصل نمایند تا معلومات و اخباری را که مردم به آنها ضرورت دارند برایشان برسانند؛ زمینه های تامین ارتباط میان مردم را فراهم سازند، و برای مردم وسیله ی باشند تا صدای آنها شنیده شود.


بنیاد فریدریش (FES) 

Image result for FES afghanistan

ایبرت در کابل بخشی از شبکه بین المللی بنیاد فریدریش ایبرت که یک نهاد سیاسی آلمانی است، میباشد. بنیار فریدریش ایبرت نهاد سیاسی آلمانی خصوصی و غیر انتفاعی است که در راستای منافع عامه فعالیت می نماید و متعهد به آموزه ها وارزشهای بنیادین سوسیال دیموکراسی میباشد. تلاشهای این بنیاد روی همکاری برای توسعه اجتماعی – سیاسی و اقتصادی، گفتگو و مفاهمه بین المللی و آموزش سیاسی تمرکز دارد. بنیاد فدریش ایبرت در بیشتر از ۱۰۰ کشور جهان مصروف فعالیت بوده وخود در بیشتر از ۹۰ کشور جهان دفتر دارد. این نهاد در کابل در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس گردید. هدف این نهاد تقویت نهاد های دموکراتیک و جامعه مدنی در راستای کمک به ایجاد یک دموکراسی واقعی افغانی، عمدتاً از طریق تدویر کنفرانسها و سیمینار ها است. کار این نهاد در افغانستان به ویژه روی تبادل اندیشه ها و مباحثه پیرامون مواردی چون سیاست، پارلمان و احزاب سیاسی؛ جنسیت و زنان؛ جامعه مدنی؛ نهاد های غیر حکومتی و اتحادیه های صنفی؛ جوانان؛ مجتمع رهبران جوان؛ رسانه ها؛ شبکه ژورنالستان جوان؛ صلح و گذار از منازعه تمرکز دارد.