Header ad
Header ad

جوانان، منبع تغییر اجتماعی اند؛

جوانان، منبع تغییر اجتماعی اند؛

طی یک ماه گذشته ازمیان شمار زیادی از نوشته ها که اکثرا از قلم نویسنده گان جوان، به آدرس مجله فانوس ارسال گردید و پس از ویرایش توسط سردبیر مجله به دست نشر سپرده شد، بر معیار طرز نوشتار، محتوای نوشتار، زبان و سایر تکنیک های نوشتاری، نیلوفر لنگر بانوی نویسنده ی بلخی توانست جایگاه “وبلاگر برتر” را از آن خود کند.

بانو لنگر فارغ دانشکده زبان و ادبیات پارسی است و هم اکنون در کنار تدریس در دانشگاه، به نوشتن روی موضوعات اجتماعی بخصوص در حوزه ی زنان و حقوق بشر، و سایر فعالیتهای مدنی مشغول میباشد.

او که ضمن دریافت تقدیر نامه و جایزه نقدی از آدرس مجله، اکنون به عنوان همکار بخش ویرایش مجله استخدام گردیده است میگوید: نوشتار، تحقیق و تحلیل از منطقی ترین شیوه های تلاش برای تغییر اجتماعی اند. و از آنجاییکه ذهن جوانان در فرآیند تجزیه و تحلیل اوضاع و حالات، کنجکاوانه تر عمل میکند، استفاده از نیروی جوان در کار ایجاد تغییر در لایه های مختلف اجتماع موثر تر است.

 مجله فانوس برای رشد فعالیت های نواندیشانه جوانان در عرصه نوشتار، تحقیق و تحلیل برنامه های آموزشی و رقابتی را بین نویسنده گان جوان راه اندازی میکند تا باشد که سبب رشد فرهنگ مطالعه و نوشتار در بین قشر جوان شده و همینگونه زمینه ی تشویق استعداد های برتر جوانان را فراهم سازد.

مطالب مرتبط