Header ad
Header ad

علل و نتایج مهاجرت

علل و نتایج مهاجرت
اعتبار عکس برای http://hodhod.ca

علل مهاجرت:

مهاجرت ها ممکن است علل مذهبی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی داشته باشند. اما در حال حاضر، عمدتاً آرزوی رفاه بیشتر است که انسان ها را وادار به ترک سرزمین اجدادی می کند.جاذبه شهر های بزرگ و امید حقوق بیشتر، وجود بیکاری در قریه ها، ازدیاد جمعیت و جستجوی سرزمین های تازه، امروزه انگیزه های اصلی مهاجرت هستند. هنوز هم بسیارند کسانی که در طلب وظیفه و معاش بهتر اند و به کشورها و حتی قاره های دیگر روی می آورند. ناگفته نماند، انتخاب مهاجرت از عوامل نژادی، ملیت و میزان تحصیلات، تأثیر می پذیرد.

 نتایج  مهاجرت:

نتایج مهاجرت بخصوص اگر مهاجران تحصیل كرده باشند، برای سرزمین های مهاجرپذیر یكسان نمی باشد. سرزمین های مهاجرپذیر از یكسو بدون سرمایه گذاری قبلی، از نیروهای انسانی سرزمین های مهاجر رو بهره برداری نموده و به جمعیت فعال و تحصیل كرده خود می افزایند. و از سوی دیگر در اثر برخورد با فرهنگ های مختلف،‌ غنای فرهنگی خود را افزایش می دهند. در سرزمین های مهاجر رو، با اعزام جوانان و نیروهای فعال به سرزمین های دیگر، سبب از دست دادن نیروهای فعال خود شده و همزمان با كاهش میزان ازدواج كه حاصل ترك جوانان می باشد در ساخت سنی و جنسی جمعیت دگرگونی هایی حاصل می شود. پس مهاجرت دارای نتایج مثبت ومنفی در سرزمین های مهاجر رو و مهاجرپذیر می باشد که به قرار زیر است .

الف) نتایج منفی و مثبت مهاجرت در سرزمین های مهاجر رو

– از دست دادن نیروهای اقتصادی (زیرا معمولاً جوانان هستند که مهاجرت می کنند)

– کند شدن افزایش نفوس و کاهش در رقم کل جمعیت

– دگرگون شدن شکل هرم سنی

– کاهش در میزان ازدواج ها و ولادت ها

– از میان رفتن نتایج سرمایه گذاری های انجام شده جهت پرورش جوانان و آماده کردن آنها برای زندگی فعال

– بهتر شدن وضع موازنه ی پرداخت های خارجی، (زیرا مهاجرین مقداری از درآمد خود را برای بستگانشان به کشور خود بر می گردانند).

– ایجاد بازار کار و درآمد بیشتر برای نیروی انسانی باقی مانده

– برقراری روابط بیشتر فرهنگی، تجاری و… میان کشورهای مهاجر رو و مهاجر پذیر

– تشدید عقب ماندگی

– كاهش جمعیت فعال

– دگرگونی ساخت سنی و جنسی

ب) نتایج منفی و مثبت مهاجرت در سرزمین های مهاجرپذیر

–  افزایش جمعیت

– استفاده از نیروی فعال، بدون هیچ سرمایه گذاری قبلی

– استفاده از کارگران خارجی در رشته هایی از فعالیت، نظیر کار در معادن که کارگران محلی به راحتی حاضر به استخدام در آن نیستند.

– رقابت با کارگران محلی از لحاظ قبول سطح دستمزد پایین تر

– رواج شرایط بهداشتی نا مناسب، آداب و رسوم و عقاید گوناگون بوسیله ی مهاجرین

– افزایش جمعیت فعال

– تسریع نسبی پیشرفت

نکته ای را که باید در مسئله ی مهاجرت در نظر داشت، دشواری هایی است که در راه انجام آن وجود دارد و بیشتر ناشی از عوامل اجتماعی( نظیر اختلاط نژاد، زبان، مذهب، آداب و رسوم) و سیاسی (وجود مرزها، مقررات حکومتی و…) است. این عوامل خصوصاً در مهاجرت های خارجی، موانع مهمی به شمار  می روند.

مطالب مرتبط