Header ad
Header ad

مبانی سیاست

مبانی سیاست

ارسالی: ستاره

سیاست در لغت به معنای ( تربیت کردن , امرونهی کردن , مدیریت ) است .
در جوامع امروزی سیاست چنان با زندگی مردم آمیخته است که همگان خواه نا خواه با آن سروکار دارند یا که بر آن تاثیر میگذارند یا از آن متاثر میشوند .
علم سیاست به شناخت سیاست میپردازد وبه دلیل پیوندی که سیاست با همه جنبه های زندگی دارد علم سیاست ناگزیر با همه علوم که هر یک وظیفه شناخت جنبه ای از جنبه های زندگی مادی و معنوی را بر عهده دارند ارتباط می یابد.
تفکر سیاسی در عهد باستان ، در غرب و از یونان باستان آغاز شد اما علم سیاست به عنوان یک رشته آموزشی عالی تا حدی نو است و طی صد سال گذشته رشد یافته است پیش از آن بررسی و توجه پیگیرانه سیاست در انحصار شهریاران ، سیاستمداران ، فیلسوفان و حقوقدانان بود و مردم در این امور نقشی نداشتند و به سیاست و نظریه پردازی سیاسی هم چندان نمی پرداختند .
با پیدایش دموکراسی نو و ناسیونالیسم انحصار علم سیاست به پایان رسید و سیاست همگانی شد .
دانشواژه سیاست(Politics) از واژه یونانی ( پولیس ) ( شهر = Polis ) برگرفته شده است ارسطو گفته که انسان به حکم Physis موجودی است که برای زندگی در Polis آفریده شده است.
واژه (( پولیس )) در زبان یونانی تنها در برگیرنده شهر نبود بلکه در معنی دژ ، دولت و جامعه هم بکار می رفت .
مفهوم شهر با پولیس ( Polis ) یونانی تفاوت آشکار دارد شهر به معنای جایگاه زیست مردمان را در یونانی Asty مینامیدند.
Polis در آغاز قلعه ای بود که در پای Asty ساخته میشد اما مفهوم آن تغییر یافت و به معنای جامعه منظم سیاسی به کار رفت .
برخی از محققان می گویند که واژه Polis در اسناد آتن به معنای جامعه سیاسی یک کشور در ارتباط با کشورهای دیگر و یا به عبارت دیگر به معنای شخصیت بین المللی کشور آمده و در برابر آن واژه ( دموس ) demos ( ریشه دموکراسی ) بر مجموعه سازمانهای داخلی یک کشور اطلاق میشد. در واقع سیاست در معنی یونانی علم حکومت بر شهر بود .
پریکلس یونانی گفته آدمی که به کار سیاست نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست بلکه او را باید شهروندی بی خاصیت دانست .
علم سیاست به دو جنبه تقسیم میشود
الف- جنبه نظری
ب- جنبه عملی
در سال ۱۹۴۸ میلادی در کنفرانس یونیسکو (( علم سیاست )) را به جای (( علوم سیاسی )) برای این رشته علمی انتخاب کردند .
علم سیاست نه تنها اصول و بنیادهای مربوط به (( سازمانهای )) سیاسی و رفتارهای سیاسی را بررسی میکند بلکه فعالیت گروهها ونهادهای گوناگونی را هم که در تلاش کسب ، افزایش یا حفظ قدرت و نفوذند مطالعه میکند .
علم سیاست جنبه های نظری و عملی پدیده های سیاسی را بررسی می نماید .
همه علوم اجتماعی که با کارهای جامعه سازمان یافته بشری سروکار دارد با نام علوم سیاسی خوانده میشود و علم سیاست فقط یکی از آنهاست بنابراین نظر علم سیاست ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، اخلاق و مانند آنها همه علوم سیاسی اند و این علوم نه مرتبط بلکه وابسته به هم هستند .

مطالب مرتبط