Header ad
Header ad

مدیریت زمان

مدیریت زمان

ارسالی: مدینه

بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان وافزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش بهرهوری مطالعه
شودارتباط دارد،ازجمله:اصول وراهبردهای مطالعه،روشهای برنامهریزی،وحتی آمادگیهای روانی.
بنابراین توجه داشتهباشیدکه فقط این فصل،مختص به مدیریت زمان نیست وسایرفصول این بخش وبسیاری ازمباحث دیگرکتاب نیز،به نوعی بامدیریت زمان ارتباط
دارند.
درست درس خواندن
اگرزیاددرس بخوانید،امادرست نخوانید،یعنی زمان راکشتهاید!درست درس خواندن مساوی خواهدبودباحداکثراستفاده اززمان موجود،واین یعنی بهرهوری ساعات
مطالعه.دراین باره،عوامل زیادی رامیتوان نام بردکه به هرکدام درجای خود اشاره خواهدشد.اگرنمیتوانیدازساعات مطالعه خوداستفاده مطلوب راببرید،بایدبه دنبال
عوامل ودلایل آن بگردیدوهیچ دلیلی نبایدموجب فرارشما ازاین واقعیت شود،چراکه عملا زمان شمابدون استفادهی مفیدتلف خواهدشد.
دانشآموزانی که نمیتوانندخوب درس بخوانند،با ارتباط دادن مشکل خودبه عوامل بیرونی مانندکمبودامکانات،ضعف تدریس دبیران،کم بودن زمان
و…،عملاازپذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خودآنهاوانگیزههایشان مربوط است،فرارمیکنند.

مطالب مرتبط