Header ad
Header ad

مسعود تابناک ترین چهره تاریخ!

مسعود تابناک ترین چهره تاریخ!

مسعود عقاب آهنین مجاهد نستوه امپراطور خراسان پرچم دار اسلام علم بردارازدی مردخستگی ناپذیر …مسعود مانندستاره درخشنده ای است که هروزبامانند وزیندن نسیم بادبهاری که گل ها را شگوفا ومعطرمینماید ونیزهرروزبا مانند تابش آفتاب درقلب این ملت رنج دیده فروزنده ترمیشود وروزبه روزاین جلا درقلب این ملت درحال گسترده شدن است واجیران زمان باید بدانند که در هیچ وقت نمی توانند ونه خواهند توانست راهرو روان مکتب این ابر مرد تاریخ را ازصحنه بیرون کنند مسعودمردی بودکه درمقابل وحشیان ودحشت گران زمان قدعلم نموده وجواب دندان شکن برای آن یغما گران وغارتگران داد که درتاریخ بی نذیر است مسعود مرد آزا دی خواه مرد شمشیرو قلم آزادمنش بود وآد منشی را دوست داشت . آزادی یعنی امکان سرپچی از جبرحاکم وگریز از زنجیری علیت که جهان وجان را می آفریند وبه حرکت میآورد وبه نظم می کشد واداره می کند این خود سازنده سرشت ومسئولیت سرنوشت خویش میگردد تاتقدیر خویش را درحرکت تاریخ به دست خویش بسازد و همچنان که خدا درجهان، و او درطبیعت خدای کند وبه تعبیرقرآن، درزمین، جانشین خداگردد. این همه امر خداوندجل جلاله انسان را به این وامیدارد که دربرابر هیچ کس وهیچ چیزی تسلیم نشود… مسعود شخصی بود که اداره مستقل داشت ویک مد یر مدبر تمام عیاردراین خطه تابناک تاریخ بود واین بزرگترین قدرت خارق العاده وغیرقابل تفسیرمردپرهیبت پرسلابت تاریخ است این مردانگی اوباعث نه پذیرفتن جبر اکراه درخود میشود وخود راتسلیم به هیچ حاکم نمی سازد به جز حاکم حقیقی مسعود مردی بود که درمقابل هیچ مزدور سرتعظیم فرو نکرده درعوض بزرگترین ابرقدرت دنیا را که خود را درجهان یگانه ابرقدرت میدانست به خاک خون کشانده وبه سرهای شکسته دماغ خون آلود ازخاک این سر زمین راند مسعود مردیکه نامش درتاریخ خاور زمین برای همیشه جاویدان است وجاویدان خواهد بود مسعود مردی تمام عیارآگاه بود وبارزترین شاخصه های انسان خود آگاهی است مسعود شخصی بود که همه این شاخصه ها در وی نهفته بود …
مسعود مسعود بنازم غیرتت بنازم شجاعتت بنازم مردانگی ات بنازم جاویدانگی ات بنازم ایمان محمدی ات بنازم صداقت ابوبکری ات بنازم عدالت عمری ات بنازم حیایی عثمانی ات بنازم شمشیری علی ات بنازم نبرد حسینی ات …
ای مسعود ای دژ آهنین ای هژبر زمان ای شیر آهنکوه مسعود مسعود روباه صفتان وقت خفاشان زمان غلامان تاریخ باید بدانند که هیچ زمان اندیشه وآرمان مسعود را میان مردم این سرزمین هیچ گاه نمیتوانند به باد فراموشی بسپارند…
مسعود مسعود بنازم پرچم داران دانشگاهت را همچون مردحق ونبرد درمقابل مزدوران امپراطورشمال آستانداربلخ شمشیر برنده درمقابل یهود صفتان واجیران وقت زمان استاد عطامحمد نور و راه روان همین دانشگاه بزرگ الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم که درحال حاضر این مزدو ران را با سلی های آتشین وبوکس های آهنین کفن خونین سردچار ساخته ودشمنان سیاه روه رابه خاک خون کشانیده که راهی برای گریزندارند مسعود مسعود بنازم شهیدان مکتب خانه ات را هم چون مولانای بزرگ عبدالرحمن سیدخیلی و دگرجنرال محمد داود ودیگر شهیدان این دانشگاه را که در اوج عزت به بهترین مقام یعنی شهادت نایل گردیده اند روحشان شاد یاد برای همیشه گرامی باد.
محمدفرید “کمالیار”
۰۷/۰۶/۱۳۹۴

مطالب مرتبط