Header ad
Header ad

معرفی داکتر نجیب الله

معرفی داکتر نجیب الله

ارسالی: حبیب

در سال ۱۹۴۷ در کابل به دنیا آمد. ازمکتب حبیبیه فارغ شده در دانشگاه طب به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۷۵ از آن فارغ شد. در دهة شصت و هفتاد در جنبش های روشنفکری محصلان کابل سهم عمده ای داشت. مربوط به جناح پرچم بود.
پس از پیروزی کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ در سازمانهای حزبی مصروف کار شد ، ولی چون دیگر پرچمیان از وظیفه اش برکنار شده ، در ماه جولای ۷۸ بحیث سفیر به تهران اعزام گردیده و پس از مد تی از وظیفه سبکدوش و به کابل احضار گردید. وی به مسکو رفت و همراه با قوای شوروی در دسمبر ۱۹۷۹ به کابل آمد و بحیث رئیس خدمات اطلاعات دولتی (خاد) مقرر شد. در سال ۱۹۸۶ جانشین ببرک کارمل گردید. بتدریج از پرنسیپ های اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرده ، در قانون اساسی ، در اساسنامه و مرامنامة حزب تعد یلاتی بوجود آورد. نام حزب دیموکراتیک خلق را به حزب وطن تبدیل کرد و به پلان های سازمان ملل در مورد کناره گیری از قدرت ، تشکیل حکومت موقت و انتخابات آزاد موافقت نمود . بالاخره در بهبوهة غصب قدرت توسط مجا هدین و موافقت با سازمان ملل متحد کوشید تا حزب و دولت را رها کرده از وطن خارج شود ولی موفق نشد. چندی قبل از غصب قدرت توسط مجاهدین در ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برد و تا اشغال کابل توسط طالبان در ماه سپتمبر ۱۹۹۶ در آنجا ماند. با تسخیر کابل توسط طالبان او را باز داشت کرده و با برادرش شاهپور احمد زی به قتل رسانده و بعداٌ در چهار راهی آریانا جنازهش را به دار آویختند.

مطالب مرتبط