Header ad
Header ad

ناامیدی مردم از آغاز کار حکومت جدید

ناامیدی مردم از آغاز کار حکومت جدید

مهدی پارسا

با تشکیل دولت وحدت ملی و پایان جنجال های انتخاباتی، نا امیدی های مردم به امید مبدل شدند،امید زندگی تازه و کارو بار در زیر چتر حکومت وحدت ملی خوشبینانه بنظر می رسید،شعار های انتخاباتی وکوچکترین کار های رئیس جمهور و رئیس اجرایی به فال نیک گرفته می شد،اذهان عامه فریب خورده شعارهای انتخاباتی ومتمرکز بر کارکردهای آغازین حکومت داری آقای غنی و آقای عبدالله شده بودند، امیدواری ها به شدت افزایش یافته و جامعه با شعار و امید های دوره انتخاباتی،آرزومند یک حکومت قوی و شایسته سالار بودند.
واما؛نود روز از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد، امیدها به یآس مبدل گردیده، شوروشوق سرمایه گذاری و کار در کشور کاهش یافته، باورها واذهان آماده جامعه به حالت دوره جنجال های انتخاباتی برگشته، موزه گیری های سیاسیون، تحلیل گران، احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی علیه کارکرد حکومت آغاز گردیده است، شایسته سالاری براساس خبرهای نشر شده از نامزد وزیران و اشخاص گماشته شده درپست و ارگان های مختلف در نظر گرفته نشده است، هنوز جنجال های جدی برتشکیل کابینه وجود دارد، ناامنی ها افزایش واقتصاد کشورکاهش یافته است، سرمایه داران اعتماد و باور های خودرا از دست داده و سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل داده اند، زندگی عادی در جامعه نا امیدانه وسخت شده،موجی از حملات، انفجارات، انتحاری ها، کشت و کشتاردر جامعه وحشت به پانموده است، در این نود روز دولت ومقامات دست آورد خاصی نداشته اند، همه وهمه دست بدست هم دیگر داده یک مشکل بزرگی رابرسرراه دولت به وجود آورده است و باورها نسبت به حکومت سیاست مداران ومقامات از بین رفته، حکومت جدیداز نظر جامعه بیکار، ضعیف، بی دست آورد وناکام معرفی گردیده است.
مشکل در چیست؟
۱-
جنجال درونی تیم ها؛ دولت وحدملی متشکل از افراد زورمند، فراد سرمایه دار، رهبران قدرت مند، فرمانده هان پرنفوس تشکیل گریده است و هر یک برای به قدرت رسیدن رئیس جمهور ورئیس اجرایی فعالیت زیادی نموده اند، پول های زیادی به مصرف رسانده و از زور، نفوس و پول خود استفاده و کمپاین نموده است، حالا رئیس جمهور و رئیس اجرایی تحت تاثیر این افراد قرارگرفتند، همه ی این افراد در تلاش کسب وزارت خانه های مهم وکلیدی هستند،این معضل، یکی از مسایل جنجالی بر تآخیر کابینه محسوب می گردد.
۲-
مداخله کشور های ذیدخل؛ کشور های مختلفی که در دوران کمپاین انتخاباتی از افرادواشخاص و تیم خاصی حمایت سیاسی و مالی می نمود،امروز ازین تیم ها خواسته های دارند است، وقتی نوبت به تقسیم کرسی های حکومتی رسیده است این کشورها به اشخاص وافرادی وابسطه خود و پست های خاصی تاکید داشته وچانه زنی می نمایند. درینصورت بعضی این افراد و وزارت ها مورد قبولی تیم دیگرنبوده واختلاف به بار می آرود.

۳-جنجال بر سروزارت خانه های کلیدی و افراد؛ براساس توافق که بین رئیس جمهور ورئیس اجرایی امضاء گردیده است،افراد باید براساس توافق هر دوتیم گزینش گردد،اما بعضی افراد توسط یکی از جانبین رد شده باعث جنجال بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی وتآخیر سرتشکیل کابینه گردیده است.
دراین نود روز از دوره آغاز به کار حکومت وحدت ملی،هنوز دولت را افراد آقای کرزی می چرخانند و وتا حالا دولت آقای غنی موجود نیست و تشکیل نگردیده است، رئیس جمهور و رئیس اجرایی به صحبت و قول های این هفته وآن هفتهء خود، مردم رامنتظرساخته و جامعه را به بی باوری وتحلیل وبرداشت های مختلف سوق داده اند، تآخیر برتشکیل کابینه ضربه شدیدی بر اقتصاد وامنیت کشور گذاشته است، امیدواری های مردم برتشکیل کابینه و چشم به راه ماندن بخاطر معرفی کابینه بی صبرانه است و هر روز قول وقرار های داده شده برای تشکیل هرچی عاجل کابینه مردم را خسته وبی باور ساخته است.

 

مطالب مرتبط