Header ad
Header ad

نقش جوانان درجامعه

نقش جوانان درجامعه

ارسالی: شکیبا

جوانان نخستین نیروی ایمانی هستند که پرچم دعوت بسوی خداوند جهاددرراه اورابرافراشتند وخداوند پیروزی بزرگی رانصیب ایشان کرد وازسدراسلام تاکنون جوانان بودند که باداشتن نیروی فزیکی وداماغی تحول بزرگی رادرجامعه بشری ایجادکردند. باایثارگری فداکاری وقربان ساختن جان های شیرین خویش حکومت نوبنیاداسلام را اساس گذاشتند شعارشان الله اکبرراهشان جهادوآخرین آرزویشان شهادت درراه خدابود.آنهاطوری عمل کردند که الگوی اندیشوی همه متفکرین واندیشمندان جهان قرارگرفتندونامهای ایشان باخط زرین درصدراوراق تاریخ ثبت گردیده است .تاآخرین روزنظام این گیتی دوام خواهد داشت.جوانان امروزاگرخواهان پیروزی دین سربلندی امت واتحادهمه جانبه مسلمین جهان هستند. پس بایدراه آنهاراتعقیب کردجوانان زمانی میتوانندنقش ومسوُلیت های خویش رابه وجه احسن انجام دهندکه شخصیت شان چی ازنظرعلمی فرهنگی ودعوت گری وچی ازنظری مذایای اخلاقی واجتماعی مانندخورشیددرخشان به درخشد. زندگی خودراباتوصل وتمسک بدین شگوفاسازندودرشگوفای جامعه خویش تلاش بی دریغ ازخودبه خرج دهند.طوریکه به شمامعلوم است بقای ملت هاوموجودیت آنهاوابستگی به فرهنگ اصیل اسلامی آنهاریشه داردواگرمذایای اخلاقی ازآنهارخت بربست جوامع وملل مختلف ایشان را آهسته آهسته محوونابودخواهدساخت. بزرگ ترین مبارزه غربیان درعصرحاضربرای محوونابودی فرهنگ اسلامی است دشمنان قسم خوردی اسلام می خواهندمذایای اخلاقی مانرابه نام عقب گرایی افرادگرایی افکارارتجاعی وبه دورازدموکراسی وتمدن نوین وباصدهااسمای مرموزوفریب دهندهٌ دیگرازبین به برندورویش بی دینی خودرابه عنوان های مختلف درجوامع اسلامی ترویج سازند که عبارت است ازدموکراسی ازدموکراسی غربی آزادی بیان حقوق زنان وآزادی بدون قیدوشرط آنهاوغیره که بداخلاقی فحشارزایل وبی بندوباری راجاگزین فرهنگ اسلامی کنند متاٌسفانه مطالعه اوضاع کنونی جامعه وواقعیت های عینی بیان گری آنست که این محاربه وتکنیک جنگی آنهاتااندازه کارگرو موثرافتاده است .که وبداخلاقی درجامعه به اوج خودرسیده است پس این اساس فردفرد این کشور خصوصاٌجوانان مسولیت دارند .که علیه این نابسامانی ها مبارزه نمایند یکی ازوجیبه های دینی،اسلامی،ایمانی،هرمسلمان این سرزمین است که به خاطر مبارزه علیه فساد تاپای جان برزمندما زمانی میتوانیم برجامعه خویش اصلاحات رابوجودبیاورم.
آنچه راکه ازگذشته گان خود به میراث برده ایم با امانت داری صداقت وراستی به نسل های آینده خویش انتقال دهیم ونسل جوان باید آماده گی داشته باشد تا این امانت بزرگ رابدوش گرفته درزمان خود وبه دیگران نیزانتقال دهداگر به اصل وماهیت وجودی جوان ،توجه تعمق ،تحلیل وتجزیه وتفحص نمایم بدون شک به این نتیجه خواهیم رسید کلمه جوان خود مفهومست حاوی شور، هیجان ،اشتیاق ،مستی ،طراوت ،شادابی ،حوصله ،انرژی کاری اندیشه باز ،تفکر آزاد ،دیدوسیع، وغیره می باشد بدون شک به این دسته ،جملات،کلمات ،باهر شیوه ساختاری وگفتاری که برای تعریف وتمجید جوانان به کار بسته شود سازنده وبرازنده آنهاست بنابراین هیچ گرایش وجلوه نمی توانت نقش جوانان رابااین ویژه گی ها وخصوصیات نادیده بگیرد بدون شک استعداد وتوانایی های زیادی درنهادجوانان نهفته است به کار انداختن این استعدادها باعث شگوفایی ترقی پیشرفت جامعه میگردد سهم دهی جوانان درتمام شوٌن زندگی کمک ورهنمای آنها برای توان مند شدن مفهوم جوان وجوانی کمک میکند در طول تاریخ تحول ودیگرگونی درجوامع بشری که بوجودآمده همه از اثر سعی وتلاش جوانان است .
جواهر لعل نهرو میگوید: جوانان مانند آب اند اگرحرکت کنند انقلاب بر پامیکنند واگربی استند گندیده میشوند زمانیکه رسول اکرم به پیغمبری مبعوث گردیدند به سن جوانی قرارداشتند تاآخرین لحظات عمر خویش برای رسانیدن کلام حق کوشیدند ولحظه از وظیفه خود تغافل نکردند هفتادوتن ازاصحاب کرام برای دفاع ازدین ومقابله با مشرکین قریش در کوه احد جام شهادت رانوشیدند .همه جوانان مهاجرین وانصار بودند دوازده صدتن ازقاریان قرآن کریم که درجنگ یمامه علیه منکرین زکات مبارزه کردند .وبه درجه اعلی شهادت نایل گردیدند همه جوانان بودند.دین امروز برای ما وشمارسیده در نشروپخش آن خون پاک هزاران تن ازصحابه کرام طابعین ریختانده شده این ایثار گران وفداکاران راه حق آزادی همه جوانان بودند .که بازوربازو وشمشیر خویش گردن طاغت وطاغتیان راشکستند سرزمین های که سالها درتاریکی جهل ونادانی فرورفته بود بانور عالم تاب دین مقدس اسلام منورگردانیدند .
درجهان معاصر کشورهایکه درمقابله بااستعمار گران غرب به پیروزی رسیده صاحب استقلال وآزادی گردیده همه همه نتیجه استفاده درست ازتوانایی های فکری ودماغی جوانان این کشور هامیباشد تنهادر طول قرن بیستم دوامپراتوری بزرگ جهان را اجداد ونیاکان ما ازپادرآوردند کسانیکه درسنگرهای مقاومت در برابر متجاوزین ایستاده گی کردند همه جوانان این مرزبوم بودند که بانثار ساختن جانهای شیرین خویش ازدین ،ناموس ،غیرت، افغانیت ،وتمامیت ارضی خود جانبازانه دفاع کردند امروزکسانکه دررفاه وآساییش بسر می برند وازهزاران نازونعمت زندگی برحوردارند همه همه نتیجه جان فشانی های جوانان گذشته بوده که برای آزادسازی وجب وجب این سرزمین خون های پاک خویش راریختاندن ونام های خودراباخط زرین درصفحه روزگاراگرجان فشانی وفداکاری های آن جوانان قهرمان نمی بودامیروزماشایددرچنین حالت قرارنمی داشتیم.
آداب،رسوم،عنعنات،دین،مذهب،وفرهنگ پسندیدخویش رافراموش میکردیم که بهترین نمونه مثال آن سه کشورمسلمان نشین اسیامیانه میباشدکه اکثریت نفوس این کشورهارامسلمانان تشکیل می دهندولی دراثرتحت استعماربودن دریک مدت طولانی زبان،دین،مذهب وفرهنگ خویش رافراموش کردندسمرقندبخارادوشهربزرگ ازبکستان امروزی قبل ازتجاوزروسهابزرگترین مهدتمدن اسلام بودکه درین دوشهربزرگترین مدارس دینی وجودداشت مشهورترین کتاب های فقه درین دوشهرتصنیف گردیداست.ولی امروزبه جزنام هیچ اثری ازآنهاباقی نیست اکثرمسلمانان کشورهای اسیای میانه مسلمانانی تذکره اندازدین ومذهب خویش خبرندارندچندسال قبل درتاجکیستان اطفال پاین تراز۱۵ سال راازرفتن به مساجیدمنع کردبودندولی بازهم خوشبختانه خوشبختانه به کمک خداوندذوالجلال فداکاری وایثارگری جوانان دیروزقاعده وقانون شرعیت اسلام درین سرزمین جاری است وانشاالله تاابدجاری خواهدبود.
ولی بااین همه ایثارگری فداکاری وازخودگذری.بازهم جوانان درطول تاریخ بامشکلات وموانع زیادروبروگردیده اندهمواره قربانی پلانهاواستراتیژهای نامشروع گردینداستعدادهای شان سرکوب وخواستهای شان پشتی پاخورده است درهرمقطع زمانی ازتاریخ کشورمراجعه کنیم مشکلات وموانع زیادردقوانین دولتی وآداب رسوم اجتماعی وجودداشته که همه این هابازدارنده فعالیت های آزاداندیشانه وبدون قیدشرط جوانان گردیده است اگرزمانی هم فرصت مساعدگردیدجوانان دست به فعالیت زدنداین فعالیت هاناخودآگاه بوده.کارسازواقع نگردیداست درین راستاتنهانمی توان سیاست وپلان گذاری های گرداننده گان اموررامقصردانست بلکه این پذیرش وتقضابرخواسته ازمتن ومحتوای فرهنگ وجامعه بوده که هیمشه مردم خودرادرتاریکی وجهل نگهداشته انداین کاربا عث گردیدکه جامعه وجوانان مافرسنگ هافاصله ازکاروان علم تکنالوژی عقب بماندمدت های مدیداست که این نابه سامانی دامن گیرمردم وجامعه ماگردیده وهمیشه مردم مابااین معضلات دست وپنجه نرم کرده انداینک برکدام طبقه کدام قشروچی تیب کسانی لازم است که جامعه راازعواقب شوم این پدیده ای خطرناک آگاه سازدوبه حل این معضلات به پردازدبایدگفت هرانسان عاقل ودارندهٌ عقل سلیم بااندک تعمق وتوجه به این مسله پی می بردکه راه برون رفت ازمعضلات ومشکلات فراراه جامعه مربوط به گردانندگانی امورسیاسی مدیران مدبر اندیشمندان وروشن فکران توانای جامعه است.
تاباایجادپلانهارابردهاورویش های آگاهی دهی ازحقوق وآزادی های فردی درپرتوآزادی های جمعی واستراتیژهای مشخص برای رشدوانکشاف استعدادهای پنهان جوانان زمینه رامهیاسازندولی متاٌ سفانه این جلوه هادرعرصه عمل تحقق پیدانکرده وهمیشه برروی زبانهابوده ودست اندکاران اموراجتماعی درانجمن هاومحافل های سیاسی فرهنگی واجتماعی برای بدست آوردن اهداف شان ازپلان هاوکارکردهای شان یادآورگردیدندهمیشه تعهدکردندکه وعدهای خویش راعملی خواهندساخت بناًبخاطرحل معضلات لازم وضروری است که زیرساخت های فکری واندیشه های سنتی ازنوبه قسم اساس وبنیادی ساخته شونددرغیرصورت این اعمال باعث سرخوردگی ناامیدی ویاٌس جوانان خواهدشدوسرانجام آنهابه موادمخدرسرقت وسایراعمال غیرانسانی رومی آورندیگانه امیدوآروزوی مردم هرجامعه به خاطرشگوفای کشورشان جوانان آن جامعه است.
آینده هرکشوری مربوط به نسل جوان آن کشوراست به این ترتیب آینده وطن عزیزماافغانستان نیزمربوط به نسل جوان آن میباشدجوانان سلحشورومتعهدکشوردیگرنخواهندگذاشت که این سرزمین زجرکشیده دوباره به سوی بحران برودنسل جوان مانندکاغذسفیداست که هیچ لکه به آن دیده نمی شوداین نسل وابسته به تفنگ وابذارجنگی نیستندنسل جدیددریک فضای نسبتاٌآرام بوجودآمده باتفنگ بی گانه است این نسل دنیادیده روشن فکربوده هیمشه روشن می اندیشدومتعهدبه دین ووطن خودمی باشداین نسل درنظام آینده کشورنقش مهم واساسی خواهدداشت.
امروزتقریباٌ۶۵ درصدنفوس کشورراجوانان تشکیل می دهنداگراین کتله عظیم بسیج شوندودریک محورجمع گردندیک هدف رادنبال کنندافغانستان رابه قله های رفیع سعادت نایل خواهندساخت واگربه این توده پرقدرت وعظیم که مجهزبانیروی فزیکی ودماغی است توجه صورت نگیردوبه خواسته هاوحرف های شان گوش داده نشودبرای آینده افغانستان خطرآفرین خواهدبود.جوانان بایدبرای وحدت ملی همیشه کوشاباشندتمام استخوان شکنی هاکینه توزی هاودشمنی های گذشته گان رابه بادفراموشی بسپارندبه خاطراعلای کلمته الله بالانگهداشتن پرچم اسلام آبادی وشگوفای وترقی وطن عزیزخویش افغانستان دست به دست هم داده همیشه درکمک وهمکاری یکدیگربشتابندباتعهداستقامت پایداری ومردانگی کشتی نجات برای امت اسلام وکشورخودباشند.

مطالب مرتبط