Header ad
Header ad

نقش معلمان درمدرسه

نقش معلمان درمدرسه

ارسالی: یوسف

مدرسه پلی است که نوجوان از روی آن گذشته وپا به دنیای وسیع جامعه می گذارد.
ارتباط ودلبستگی نوجوان به معلمان تاثیر زیادی بر روی علایق نگرشها تفکرات باورها وتمایلات وی دارد.
به همین خاطر هرچه ارتباط وعلاقه نوجوان نسبت به معلم بیشتر شود آثار وپیامد های آن بارزتر وآشمار تر خواهد شد. این ارتباط وعلاقه به اشکال گونا گون است واساس آن به شخصیت معلم میزان علاقه معلم به شغل خود مقدار درک وشناخت وی نسبت به مرحله نوجوان وطریق حل مشکلات آن بستگی دارد چنانچه معلم نسبت به دانش آموزان امر نهی تهدید تعقیب وآزار وتنبیه اعمال کند دانش آموزان رااز خود دور ساخته میان
خود وآنها جدایی نی اندازد ومورد محبت آنها قرار نمی گیرد. برعکس اگر معلم با انصاف وعادل باشد وهمواره با دانش آموزان همکاری صمیمانه داشته باشد وهنگام استمداد ازاو هرگز به سرزنش آنان نپردازد
نی تواند محبت واعتماد دانش آموزان را به خود جلب کند.

مطالب مرتبط