Header ad
Header ad

کارگاه آموزشی فن سخنرانی از طرف مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

کارگاه آموزشی فن سخنرانی از طرف مجله فانوس در شهر کابل برگزار شد

مجله فانوس در ادامه  برنامه های آموزشی خود، کارگاه آموزشی یک روزه پیرامون فن سخن رانی را جهت ارتقاء ظرفیت سخنرانی جوانان برای حضور جوانان در فعالیت های مدنی و اجتماعی به هدف آماده سازی جوانان برای برنامه های مناظره برگزار نمود.

در این برنامه برای اشتراك كننده گان در مورد فن سخنرانی و سخنرانی خوب معلومات ارایه گردید. اشتراك كننده گان نظریات و تجارب سخنرانی های خود را بیان نمودند و برای سخنرانی تاثیرگذار و بدون استرس، مهارت های لازم را فرا گرفتند. اشتراک کننده گان تدویر اینگونه برنامه ها را برای بهبود کیفیت سخنرانی جوانان در کشور مفید و موثر خواندند و خواهان برگزاری همچو برنامه ها برای سایر جوانان شدند.

بانو زرخشه دیانا یكی از اشتراك كننده گان این برنامه به اعتماد به نفس جوانان برای سخنرانی خوب تأكید نمود. وی اضافه نمود كه با اعتماد به نفس بلند، تلاش و تمرین، جوانان میتوانند سخنران خوب باشند.

بانو منیژه رامزی، مسوول برنامه های مجله فانوس در کابل به اشتراک کننده گان اطمینان داد که مجله فانوس با استفاده از رسانه، در راستای توانمند سازی جوانان افغان متعهد و مصمم است و برگزاری این برنامه ها ادامه و در شهر کابل و ولایات کشور گسترش خواهند یافت.

در اخیر، به اشتراک کننده گان این برنامه تصدیق نامه اهدأ گردید و این کارگاه آموزشی با قراعت دعایه اختتام یافت.

مطالب مرتبط