Header ad
Header ad

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت پروان برگزار شد

کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی از سوی مجله فانوس در ولایت پروان برگزار شد

مجله فانوس با برگزاری کارگاه آموزش وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی گام دیگری را در راستای رشد ظرفیت جوانان در ولایت پروان به جلو نهاد.

در این کارگاه آموزشی بیشتر از ۳۰ دانشجو از دانشگاه های دولتی و خصوصی ولایت پروان اشتراک نموده بودند.

آرزو سروری، مسوول برنامه های گاهنامه فانوس در ولایت پروان، به ترویج آزادی بیان و تقویت این پدیده، از طریق فناوری نوین و آموزش وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی باورمند بوده و تدویر همچو برنامه ها را در راستای دسترسی دانشجویان به تکنالوژِی معاصر و استفاده مفید از آن موثر خواند.

وی افزود با دست یافتن دانشجویان به رسانه های اجتماعی و وبلاگ، باورمندی آنها به تاثیرگذار بودن خود در اجتماع افزایش می یآبد و این امر باعث تقویت خود باوری در آنها می گردد.

محمد اشرف یک تن از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پروان در خصوص تدویر این کارگاه آموزشی در پروان ابراز خرسندی نموده و از فرا گرفتن آموزش وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی به شکل حرفوی رضایت خود را بیان نمود. وی اضافه کرد که مصمم است همه فعالیت های خود را در حوزه اکادمیک از طریق وبلاگ تازه ساخته شدۀ خودش انعکاس دهد. او برگزاری همچو برنامه ها را به سایر دانشجویان نیز مهم و ضروری پنداشت.

تمامی دانشجویان اشتراک کننده در این کارگاه، از تدویر آن استقبال نموده و برگزاری اینگونه برنامه ها را برای ایجاد انگیزه جهت فعالیت های بیشتر جوانان در بُعد اکادمیک، مثمر و مفید خواندند.

در اخیر، به اشتراک کننده گان برنامه تصدیقنامه ها اهدا گردید.

مطالب مرتبط