Header ad
Header ad

۱۰ دانشجوی حقوق در کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

۱۰ دانشجوی حقوق در کابل مهارت های سخنرانی را فرا گرفتند

مجله فانوس، به سلسله برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار برنامۀ را تحت عنوان مهارت فن سخن رانی که بیشتر مورد علاقمندی جوانان قرار دارد برای يك روز برگزار کرد.

در اين برنامه، نخست خليل بكتاش ظريفی، ژورناليست تلویزيون ولسی جرگه، در مورد ارزش و اهميت سخنرانی برای رسيدن به اهداف زندگی صحبت نمود و بعد، اشتراك كننده گان، ضمن اینکه تجارب حقیقی سخنرانی های موفق و نا موفق خویش را برای آموزش و درک بهتر اهمیت موضوع با همه شریک ساختند، از برگزاری این نوع برنامه ها، مخصوصاً برای دانشجویان علوم سياسی استقبال کردند. اشتراک کننده گان افزودند که فرا گرفتن فن سخنرانی برای دانشجویان علوم سیاسی و جامعه شناسی بخاطر تامین بهتر ارتباط و سخنرانی تاثیرگذار از اهمیت و ارزش بسزای برخوردار است.

با درنظرداشت اهميت موضوع، اشتراک کننده گان خواهان برگزاری برنامه های بیشتر و بزرگتر در این زمینه شدند.

در اخير براي اشتراك كننده گان، تصديق نامه نيز اهداء گرديد .

مجله فانوس به هدف توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، مصمم و متعهد به راه اندازی برنامه های بیشتر، بهتر و بزرگتر در کشور است.

مطالب مرتبط