Header ad
Header ad

۱۸ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت زمان را فرا گرفتند

۱۸ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت زمان را فرا گرفتند

مجله فانوس، به سلسله برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار برنامۀ را تحت عنوان مدیریت زمان که در برنامه های قبلی بیشتر مورد علاقمندی جوانان قرار گرفته بود، برای دانشجویان شهر کابل برگزار کرد.

ارزش زمان برای استفاده درست در زمینه های تحصیلی و كاری دانشجویان موضوع محوری این برنامه بود. نخست، در مورد مدیریت زمان معلومات لازم ارایه گردید كه این معلومات شامل چگونگی مدیریت زمان، برنامه ریزی دقیق، عوامل از دست دادن زمان و راه حل ها برای مدیریت بهتر زمان بود. در بخش دوم، اشتراك كننده گان تجارب و پیامد های ناخوشآیند ناشی از عدم مدیریت ِ خوب ِ زمان را با همدیگر شریک ساختند. با درنظرداشت جذابیت و جالب بودن بحث ها، اشتراک کننده گان خواهان برگزاری برنامه های بیشتر و بزرگتر در این زمینه شدند.
اشتراك كننده گان، مدیریت زمان را كلید موفقیت های زندگی دانستند و گفتند بدون آگاهی در مورد مدیریت زمان ممكن نیست برای پیشرفت و رسیدن به اهداف شخصی و كاری خود موفق باشند.

مجله فانوس به هدف توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، مصمم و متعهد به راه اندازی برنامه های بیشتر، بهتر و بزرگتر در کشور است.

مطالب مرتبط