Header ad
Header ad

۲۵ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت بازار يابی را فرا گرفتند

۲۵ دانشجو در کابل مهارت های مدیریت بازار يابی را فرا گرفتند

مجله فانوس، به ادامه برنامه های آموزشی خود در راستای توانمندسازی جوانان، اینبار بنابر درخواست جوانان، برنامۀ را تحت عنوان ‘مدیریت بازار يابی’ برای يك روز در شهر كابل برگزار کرد.

در حال حاضر تعداد زيادی از جوانان دانشجو در بخش های بازاریابی برای توليدات شركت های مختلف داخلی و خدماتی بشكل قرار دادی و نيمه روزه مصروف هستند، اما از دانش مديريت بازار يابی آنچه باید، نمی دانند. مجله فانوس جهت رشد و موفق ساختن جوانان بازار ياب، این برنامه را برای یک روز در کابل برگزار نمود.

در اين برنامه عبدالنصير رشتيا، رييس توليدات داخلی افغانستان و عضو هيت مديره شورای صنايع و سرمايه گذاری افغانستان، در مورد بازار، روش های حرفه یی بازار يابی و مهارت های يك بازار ياب خوب برای اشتراك كنندگان معلومات و توضیحات ارايه نمود.

جوانان اشتراک کننده ضمن سپاسگزاری از مجله فانوس برای برگزاری اینچنین برنامه ها، گفتند این برنامه ها زمنیه های بهتر اشتغال را در جامعه برای آنها فراهم می سازد، از سوق شدن آنان به طرف فقر و تنگدستی جلوگیری میکند، آنها را از مبتلا شدن به اعتیاد باز میدارد و آنان را برای موفق شدن در عرصه های کاریکمک می کند. جوانان اشتراک کننده خواستار برگزاری برنامه ای بیشتر روی موضوعات مرتبط شدند.

برنامه با اهدای تصديق نامه ها پايان يافت.

مجله فانوس به هدف توانمندسازی جوانان از طریق رسانه، مصمم و متعهد به راه اندازی برنامه های بیشتر، بهتر و بزرگتر در کشور است.

مطالب مرتبط