786 چند نکته مختصر درمورد زندگی خودم: من امرالله "تقوا" فرزند جانعلی درسال 1370 در دهکده زیره کی واقع درولسوالی دره صوف ،ولایت سمنگان ،چشم به جهان باز کردم ودرجاده پرپیچ وخم زندگی گام نهادم .تعلیم وتربیت رادرسال 1377 ازلیسه زیره کی آغازکرد ه ودرسال 1389 به درجه اول نمره عمومی ازهمین لیسه فارغ گردیدم . از کودکی در زمینه‌های گوناگون از جمله ادبیات، روزنامه‌ها، مقالات ، و موضوعات مختلف دیگر، مطالعه می‌کردم ،وعلاقه زیادی به مطالعه کردن داشتم درسال های 1387و1388 درلیسه زیره کی به حیث معلم مکتب ایفای وظیفه نمودم .ودرسال1389 باسپری نمودن آزمون کانکوربه دانشکده خبررنگاری (ژورنالیزم) دانشگا بلخ را یافتم .نابرابری های اجتماعی، ظلم وبی عدالتی موجود درجامعه... عوامل است که من از دریچه ژونالیزم وارد اجتماع شدم .وهمین اکنون دانشجوی سال چهارم دانشکده ژورنالیزم هستم .

مقاله1
آگوست, 2014 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده