Header ad
Header ad

کنفرانس ویدیویی جوانان برای تشریک ارزشهای فرهنگی

کنفرانس ویدیویی جوانان برای تشریک ارزشهای فرهنگی

مجله فانوس از طریق تدویر کنفرانس ویدیویی زمینه بحث و گفتگو میان جوانان افغان در کابل و جوانان افغان در هالند را مساعد ساخت. تدویر این نشست به منظور تشریک ارزشهای فرهنگی میان جوانانی که در داخل افغانستان زنده گی نموده اند و جوانانی افغان که در هالند بزرگ شده و زندگی نموده اند برگزار شد تا نگرش های منفی ایجاد شده مبتنی بر معلومات نادرست جوانان افغان در پیوند با طرز زندگی جوانان افغان مقیم خارج رفع شده و جوانان افغان مقیم اروپا نیز بدانند زندگی جوانان در داخل کشور با چه چالش ها و مشکلاتی آمیخته است؛ و باید تا چه حد از امکانات دستداشته ی شان برای آینده ی خوب کشور آبایی خویش استفاده بعمل آورند.

 در این کنفران ویدیویی که به ابتکار و حمایت مجله فانوس تدویر یافته بود، تعداد ۳۰ جوان افغان – دختر و پسر – در کابل و هالند اشتراک نموده بودند.

مطالب مرتبط